[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


  

2.การวิจัยส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค
    เรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังโรค Covid-19 ของอาสาสมัครสุขภาพระหว่างประเทศ(อสรป.) กรณีศึกษา พื้นที่ชายแดนอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของผลงาน : วีรพันธ์ ซื่อสัตย์ : 08-1548-5202
ศุกร์์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 77    จำนวนการดาวน์โหลด : 22 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกลายเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส สร้างความหวาดกลัวให้กับประชากรทั่วโลก พระราชกิจจานุเบกษาประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (จังหวัดอุบลราชธานี, 2563) ที่ติดต่อจากคนสู่คนด้วยการหายใจ หรือการสัมผัส  มีระยะการพักตัวของโรคอยู่ระหว่าง 2-14 วัน มีรายงานผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อที่ปอด จากความรุนแรง และการระบาดอย่างรวดเร็วส่งผลให้ทุกประเทศได้ออกมาตรการเพื่อควบคุม และยับยั้งการแพร่กระจายของโรค ประเทศไทยได้ดำเนินการดังกล่าว โดยมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ จนทำให้องค์การอนามัยโลกและประเทศอื่น  ๆ แสดงความชื่นชมถึงศักยภาพของประเทศไทยในการดำเนินงานควบคุมโรคได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
        รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน โดยมีเครือข่ายในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนกว่า 1,040,000 คน เป็นตัวแทนประชาชนผู้มีจิตอาสา และเสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดย อสม. ถือเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญในการนำนโยบายต่างๆ จากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมจนได้รับการยอมรับจากสังคม ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

2.การวิจัยส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรค 5 อันดับล่าสุด

      การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังโรค Covid-19 ของอาสาสมัครสุขภาพระหว่างประเทศ(อสรป.) กรณีศึกษา พื้นที่ชายแดนอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 12/มิ.ย./2563