ชื่อ - นามสกุล :นส.นิฤมล กมุทชาติ
ตำแหน่ง :นว.สาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานวิชาการ,จริยธรรมการวิจัย
ที่อยู่ :-
Telephone :09-5616-8160
Email :nirumon7@gmail.com